فرمهای پژوهشی

ARROW_L.GIF فرمهای ستاد توسعه زیست فناوری مربوط به طرح تحلیل وضعیت نیروی انسانی زیست فناوری کشور

ARROW_L.GIFمطالب درسی کارگاه روش شناسی تحقیق1 (PDF)

ARROW_L.GIF  مطالب درسی کارگاه روش شناسی تحقیق2 (PDF)

ARROW_L.GIF فرم CV اساتید فارسی ( Word   -   PDF 

ARROW_L.GIF فرم CV اساتید انگلیسی ( Word   -   PDF  )

in_here.gif فرم ها ی طرحها:

Teb-Bullet-R.gif فرم شناسنامه طرح پژوهشی ( فرم الف )

Teb-Bullet-R.gif فرم قرار داد پژوهشی ( فرم شماره 1 )

Teb-Bullet-R.gif  فرم پروپوزالهایی پژوهشی (فرم صفر)(Word)  -

Teb-Bullet-R.gif فرم پیشنهاد طرحهای پژوهشی ( فرم صفر)

Teb-Bullet-R.gifفرم گزارش دوره ای طرح پژوهشی

Teb-Bullet-R.gif فرم درخواست تمدید قرارداد توسط مجری

Teb-Bullet-R.gifفرمت گزارش نهایی(PDF,Word)

in_here.gif فرم های پایان نامه ها:

دانشجویان هر رشته تحصیلی فرم های مربوط به پایان نامه را از قسمت دانشکده مربوطه دریافت نمایند.

Teb-Bullet-R.gifفرمهای پایان نامه ها

in_here.gif بخشنامه ها:

Teb-Bullet-R.gif راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه( PDF,Word)

Teb-Bullet-R.gifآئین نامه فرآینددفاع از پایان نامه و ارزیابی مقالات مستخرج از پایان نامه

arrow1.gif فرمهای انتشارات :

ARROW_L.GIF فرم مشخصات صاحب اثر(تالیف،ترجمه و...)

ARROW_L.GIF فرم بررسی کتاب (تالیف ،تدوین،تصحیح و سایر)

ARROW_L.GIF فرم بررسی ترجمه کتاب

ARROW_L.GIF قرارداد تالیف و ترجمه کتاب

ARROW_L.GIF قرارداد فروش و بازاریابی کتاب

in_here.gif فرمها دفتر مجله:

ARROW_L.GIF فرم چاپ مقاله

in_here.gif فرمهای سفرهای داخلی و خارجی:

ARROW_L.GIF فرم شماره1و2 درخواست مجوز و شرکت اعضاء هیات علمی در سمینارهای علمی خارج از کشور

in_here.gif فرمهای تشویق مقالات:

ARROW_L.GIF فرم تایید تشویق مقالات

in_here.gif کمیته اخلاق در علوم پزشکی

ARROW_L.GIFفرم درخواست بررسی طرح های پ‍ژوهشی در کمیته اخلاق  (Word)

ARROW_L.GIFنمونه فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی

ARROW_L.GIFفرم تعهد کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

in_here.gif فرصتهای مطالعاتی

Teb-Bullet-R.gifآئین نامه فرصت مطالعاتی داخل کشور

Teb-Bullet-R.gif آئین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

Teb-Bullet-R.gifفرم الف پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

Teb-Bullet-R.gifفرم ب پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

Teb-Bullet-R.gifمشخصات متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی که توسط متقاضی تکمیل می گردد و فرم ج برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی

Teb-Bullet-R.gifگردش کار اجرایی فرصت مطالعاتی از ارایه درخواست تا تصویب

Teb-Bullet-R.gif قرارداد اعزام عضو هیات علمی بواحدهای خارج از کشور یا دانشگاههای خارجی برای آموزش یا پژوهشهای کوتاه مدت ( فرصت مطالعاتی)