باشگاه پژوهشگران جوان، انجمن و کمیته تحقیقات دانشجویی