سپوزیوم تخصصی جهش در مدیریت و تکنولوژی در تولید و فروش فرآورده های آرایشی و بهداشتی