آشنایی با شرح وظایف مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت در کارخانه های صنایع غذایی