اصول و مبانی Real Time PCR-مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی