کرم سازی مقدماتی، نیمه خصوصی

 

قبل از واریز شهریه حتما با مرکز تحقیقات آرایشی بهداشتی هماهنگی صورت پذیرد.