کارگاه مقالات مروری نظامند۲-مرکزتحقیقات ژنومیک پزشکی