دفترچه تلفن

 

 
ادارات تلفن مستقیم

22006660-7

شماره داخلی

 دفتر معاونت پژوهش و فناوری 22601934 330
دفتر مدیرکل پژوهش و تولید علم 22601934 330
اداره ارتباط با صنعت   207
طرح های پژوهشی   338
تشویق مقالات   226
کمیته اخلاق   207-338
کارگاه ها و همایشها   226
دفترفصلنامه علوم پزشکی   252
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات   221-411-399
اداره انتشارات   338
کتابخانه   238-239-225
باشگاه پژوهشگران جوان، انجمن و کمیته تحقیقات دانشجویی   259