دفترچه تلفن

 

ادارات

کارشناس مربوطه

ساختمان

تلفن مستقیم

شماره تماس داخلی

ساختمان گل یخ

22614607- 22614611

ساختمان زرگنده 6-22006660

معاونت پژوهش و فناوری

آقای دکتر هاشمیان

مسنول دفتر: آقای شمسی

گل یخ

22640599

 داخلی 244

مدیرکل پژوهش و تولید علم

دکتر نقی پور

گل یخ

22640599

داخلی 244

 

مدیراداره ارتباط با صنعت

دکتر عشوری

گل یخ

---

داخلی 242

طرح های پژوهشی

خانم کوهبر

گل یخ

---

داخلی 243

امور پایان نامه (پژوهشیار)

خانم پورکشاورز- خانم مدادی

گل یخ

---

داخلی 240

تشویق مقالات

خانم فتح آبادی

گل یخ

---

داخلی 243

کمیته اخلاق

آقای دکتر خوش سیرت

گل یخ

---

داخلی 257

کارگاه ها و همایشها

خانم خنده روی

گل یخ

---

داخلی 242

آزمایشگاه ها

خانم زاهدی

گل یخ

---

داخلی 242

دفترفصلنامه علوم پزشکی

خانم امینیان

گل یخ

---

داخلی 245

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

خانم ثقفی، خانم غریب، خانم تهرانی، خانم محمودی

گل یخ

---

داخلی 246

آقای کولیوند، خانم نجفی، خانم یزدان شناس

زرگنده

22008048

داخلی 221

اداره انتشارات

آقای دکتر خوش سیرت

گل یخ

---

داخلی 257

کتابخانه

خانم دهقان،  آقای حاجتی، خانم معصوم لو، خانم حق شناس  

زرگنده

----

داخلی 225- 239-238

باشگاه پژوهشگران جوان، انجمن و کمیته تحقیقات دانشجویی

خانم دکتر خاکپور  (کارشناس: خانم اسدی)

زرگنده

22615291

داخلی 259