دفترچه تلفن

ادارات

کارشناس مربوطه

ساختمان

تلفن مستقیم

شماره تماس داخلی

ساختمان گل یخ

22614607- 22614611

ساختمان زرگنده 6-22006660

معاونت پژوهش و فناوری

آقای دکتر هاشمیان

مسنول دفتر: آقای شمسی

گل یخ

22640599

 داخلی 244

مدیرکل پژوهش و تولید علم

آقای دکتر نقی پور

گل یخ

22640599

داخلی 244

مدیراداره ارتباط با صنعت

خانم دکتر عشوری

گل یخ

---

داخلی 242

طرح های پژوهشی

خانم کوهبر

گل یخ

22618556

داخلی 243

تشویق مقالات

خانم فتح آبادی

گل یخ

22618556

داخلی 243

امور پایان نامه (پژوهشیار)

خانم پورکشاورز

گل یخ

22618556

داخلی 240

امور پایان نامه (پژوهشیار)

خانم مدادی

گل یخ

22618556

داخلی 243

کمیته اخلاق

آقای دکتر خوش سیرت

گل یخ

22601934

داخلی 257

کارگاه ها و همایشها

خانم خنده روی

گل یخ

---

داخلی 242

آزمایشگاه ها

خانم زاهدی

گل یخ

---

داخلی 242

دفترفصلنامه علوم پزشکی

خانم امینیان

گل یخ

22618551

داخلی 245

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

خانم ها

 ثقفی، غریب،تهرانی، محمودی

گل یخ

---

داخلی 246

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

آقای کولیوند، خانم ها نجفی،

یزدان شناس

زرگنده

22008048

داخلی 221

اداره انتشارات

آقای دکتر خوش سیرت

گل یخ

---

داخلی 257

کتابخانه

خانم دهقان،  آقای حاجتی، خانم معصوم لو، خانم حق شناس 

زرگنده

----

داخلی 225- 239-238

باشگاه پژوهشگران جوان، انجمن و کمیته تحقیقات دانشجویی

خانم دکتر خاکپور

  (کارشناس: خانم اسدی)

زرگنده

22615291

داخلی 259