مدیران حوزه معاونت

مدیر کل پژوهش و تولید علم : دکتر مجید نقی پور            مقالات در گوگل اسکولار

مدیر ارتباط با صنعت: دکتر فاطمه عشوری

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات: مهندس گیتا ثقفی کیا